Windows - Other

ABBYY FineReader v9 0 0 724 Pro Edition Multilanguage [PL] ( org)

  • Download 5x Faster
  • Download torrent
  • Direct Download
  • Rate this torrent +  |  -

Torrent info

Name:ABBYY FineReader v9 0 0 724 Pro Edition Multilanguage [PL] ( org)

Total Size: 201.97 MB

Magnet: Magnet Link

Seeds: 0

Leechers: 0

Stream: Watch Full Movie @ Movie4u

Last Updated: 2010-12-07 09:26:10 (Update Now)

Torrent added: 2009-08-27 21:02:26CyberGhost VPN For Torrents

Torrent Files List


rg-afr9p.001 (Size: 201.97 MB) (Files: 17)

 rg-afr9p.001

14.31 MB

 rg-afr9p.002

14.31 MB

 rg-afr9p.003

14.31 MB

 rg-afr9p.004

14.31 MB

 rg-afr9p.005

14.31 MB

 rg-afr9p.006

14.31 MB

 rg-afr9p.007

14.31 MB

 rg-afr9p.008

14.31 MB

 rg-afr9p.009

14.31 MB

 rg-afr9p.010

14.31 MB

 rg-afr9p.011

14.31 MB

 rg-afr9p.012

14.31 MB

 rg-afr9p.013

14.31 MB

 rg-afr9p.014

14.31 MB

 rg-afr9p.015

1.68 MB

 rg-afr9p.sfv

0.34 KB

 rg.nfo

13.07 KB
 

Announce URL: http://vip.tracker.thepiratebay.org:80/announce

Torrent description

Visit & Join us @ :|: Soft Zone:|:

Click our google ads randomly even if you just want to see the site it helps us pay the bills and doesn't cost you anything but a little good will
We need some support.

Check my user name for uploads i've done plenty on mininova and few other sites !


ABBYY FineReader v9.0.0.724 Pro Edition Multilanguage [PL] (www.softzone.org)

Multilanguage

DESCRIPTION IS IN POLISH BELOW !

But the software is perfectly in englishABBYY FineReader 9.0 Professional Edition

Przekszta?ca zeskanowane dokumenty, cyfrowe zdj?cia dokumentów i pliki PDF na posta? edytowaln?.

Wersja ta przeznaczona jest dla u?ytkowników domowych, ma?ych firm.

--------------------------------------------------------------------------------------
RLS.DATE.: 31.12.2oo7 ... SUPPLiER...: M.N.
YEAR.....: 2oo7 ... CRACKER....: Tur (very thx)
SiZE.....: 15*15MB ... PACKAGER...: rG ..mo?na rozpakowa? winrarem
TYPE.....: apps/fr ... PROTECTiON.: licence
OS.......: win all ... LANGUAGE...: multi 19


1. Install and dont restart
2. Run ID-CHANGER.EXE and change Volume ID (from green field)
3. Copy license to

Windows XP:
C:Documents and SettingsAll UsersApplication DataABBYYFineReader9.00Licenses

Windows Vista:
C:UsersAll UsersABBYYFineReader9.00Licenses

4. Restart pc and make activation by FAX or letter.Ogólne informacje

* polska wersja
* ?atwa obs?uga programu - intuicyjny interfejs
* doskona?a jako?? rozpoznawania (35%* wy?sza w porównaniu do wersji poprzedniej)
* precyzyjne zachowanie uk?adu strony (do 32%* wy?sza w porównaniu do wersji poprzedniej)
* 179 rozpoznawanych j?zyków (w tym j.polski)
* 36 wbudowanych s?owników
* przetwarzanie plików PDF
* rozpoznawanie:
o pisma drukowanego i tabel
o j?zyków formalnych (C++, Pascal, etc.)
o znaków subskryptu (r2)
o prostych formu? chemicznych (np. H20)
o kodów kreskowych
o tekstu w pionie
o hiper??cz
o nag?ówków i stopek oraz numeracji stron
o piecz?tek
* przetwarzanie zdj?? dokumentów wykonanych aparatem cyfrowym (do 60%* wy?sza dok?adno?? w porównaniu do poprzedniej wersji)
* pe?ne zachowanie koloru tekstu
* otwieranie plików graficznych np. bmp, jpg, jpeg, jpeg 2000, tif, tiff, dcx, pcx, png xps
* eksport do ró?nych formatów, w tym: rtf, txt, doc, csv, xls, dbf, html, pdf, pdf/a, ppt, Microsoft Word XML , docx, xlsx
* morfologiczne wyszukiwanie tekstu
* automatyzacja procesu przetwarzania

Uwaga!
Aplikacja ABBYY Screenshot Reader dla zarejestrowanych u?ytkowników FineReader 9.0 Professional Edition - gratis!
Aplikacja ta s?u?y do wykonywania zrzutów z ekranu, oraz ich rozpoznawania. Dane mog? by? przes?ane do Microsoft Word, Excel, schowka lub zapisane w pliku.

Szczegó?owe informacje


Niezrównana dok?adno?? rozpoznawania
Aplikacj? ABBYY FineReader cechuje bardzo wysoka dok?adno?? rozpoznawania (dla dokumentów o dobrej jako?ci wynosi ona prawie 100%). Obecnie ABBYY FineReader 9.0 potrafi przetwarza? dokumenty o niskiej jako?ci ze wysok? precyzj?. Zastosowana w aplikacji ABBYY FineReader 9.0 najnowsza technologia adaptatywnego rozpoznawania dokumentów (Adaptive Document Recognition Technology) traktuje dokumenty jako ca?o??, co powoduje ?e s? one przekszta?cane z wi?ksz? ni? do tej pory dok?adno?ci?. Program w inteligentny sposób analizuje poszczególne elementy struktury dokumentu tj. nag?ówki, zawarto??, kolumny, tabel?, grafiki i numeracj? stron. Dzi?ki temu dok?adno?? rozpoznawania jest do 35% wy?sza w porównaniu do poprzedniej wersji, przy czym skuteczno?? odwzorowania uk?adu strony wzros?a do 32%. Z powodzeniem przekszta?cane s? dokumenty o niskiej rozdzielczo?ci, np. zeskanowane z rozdzielczo?ci? 200 dpi lub pochodz?ce z urz?dze? wielofunkcyjnych. FineReader wykorzystuje tak?e s?ownik programu Microsoft Word w procesie rozpoznawania, co gwarantuje poprawno?? rozpoznawania specyficznych s?ów.

Pe?ne zachowanie uk?adu strony
Procedury rozpoznawania zastosowane w aplikacji powoduj?, ?e uk?ad rozpoznanego obrazu jest identyczny jak jego orygina?. Zachowany zostaje tekst wokó? obrazków graficznych, tekst pionowy, kolumny, tabele i nieregularne obrazki oraz czcionki. Zachowywany jest uk?ad takich elementów jak: obrazy i kolumny, formaty tabel, rozmiar czcionek i inne. Elementy tekstu rozpoczynaj?ce si? na http://, ftp://, file:// lub mailto s? rozpoznawane przez program FineReader 9.0 jako hiper??cza i odtwarzane podczas zapisywania pliku Microsoft Word, PDF i HTML w postaci pe?ni funkcjonalnych ??cz. Perfekcyjnie s? odtwarzane nag?ówki i stopki, numery stron, tytu?y, przypisy i listy.

Szybkie i inteligentne przekszta?canie plików PDF
Dzi?ki zaawansowanym rozwi?zaniom technicznym konwersja plików PDF jest dok?adna i szybsza. Program doskonale si? sprawdza w agendach rz?dowych i innych organizacjach, dla których istotn? rol? odgrywa bezpiecze?stwo, gdy? obs?uguje ustawienia zabezpiecze? plików PDF tj. has?o otwarcia pliku, system hase? dost?pu do niektórych operacji na pliku, 40 i 128 bitowe szyfrowanie na bazie RC4 oraz szyfrowanie 128 bitowym kluczem AES. ABBYY FineReader oferuje równie? obs?ug? plików PDF ze znacznikami. Przez to u?atwione jest tworzenie plików PDF zoptymalizowanych pod k?tem urz?dze? kieszonkowych takich jak palmtopy lub narz?dzia do odczytywania zawarto?ci ekranu u?ywane przez osoby posiadaj?ce wad? wzroku.

Przetwarzanie cyfrowych zdj?? dokumentów
Aplikacja FineReader przeprowadza rozpoznawanie znaków na zdj?ciach, wykorzystuj?c udoskonalon? technologi? adaptatywnego rozpoznawania firmy ABBYY. W porównaniu z poprzedni? wersj? , program FineReader 9.0 oferuje wzrost dok?adno?ci rozpoznawania obrazów z aparatu cyfrowego do 60%*. Technologia ta stanowi rozwi?zanie wielu problemów typowych dla zdj?? z aparatu cyfrowego, takich jak niew?a?ciwe o?wietlenie, brak ostro?ci, zniekszta?cone wiersze tekstu i brak informacji o rozdzielczo?ci. Ze zniekszta?ceniami powstaj?cymi w obiektywie aparatu lub podczas fotografowania stron grubej ksi??ki pomagaj? radzi? sobie funkcje wst?pnego przetwarzania obrazu, które prostuj? wiersze tekstu. Rozwi?zanie to jest bardzo pomocne gdy potrzebne jest przechwycenie tekstu z wielkiego plakatu lub stronic z grubej, zszywanej na grzbiecie ksi??ki.

Nowy, inteligentny i znacznie uproszczony interfejs
Obs?uga programu jest prosta jak nigdy dot?d. Interfejs zorientowany na rezultaty upraszcza i skraca proces rozpoznawania, a równocze?nie automatycznie podpowiada najlepsze sposoby na osi?gni?cie optymalnych wyników rozpoznawania. Nowy interfejs ogranicza nawet o 40 procent liczb? klikni?? potrzebnych do wykonania zadania (w porównaniu z poprzedni? wersj?). Podstawowe funkcje pogrupowane s? w specjalnych oknach dialogowych, dzi?ki czemu ?atwiej jest wykonywa? najwa?niejsze zadania. Poprzez nowe okno "Szybkie zadania", które otwiera si? automatycznie z chwil? uruchomienia programu, u?ytkownik ma dost?p do najcz??ciej u?ywanych funkcji, takich jak "Skanuj do pliku PDF", "Skanuj do programu Microsoft Word" lub "Przekszta?? obraz/plik PDF do programu Microsoft Word".

Automatyzacja procesu przetwarzania
Program wykonuje wiele czynno?ci zwi?zanych z przekszta?caniem dokumentu lub pliku PDF za jednym klikni?ciem. Dzi?ki funkcji automatyzacji zada?, obejmuj?cych najcz?stsze procedury zwi?zane z przekszta?caniem dokumentów mo?liwe jest szybkie przetwarzanie dokumentów. Mo?na tworzy? tak?e w?asne zadania zautomatyzowane.

Rozpoznawanie automatyczne i przetwarzanie w tle
FineReader 9.0 mo?e automatycznie przeprowadza? rozpoznawanie z chwil?, gdy dokument zostaje zeskanowany. Przetwarzanie w tle pozwala u?ytkownikowi na podj?cie pracy z pierwszymi rozpoznanymi stronami, podczas gdy program kontynuuje przetwarzanie.

System sprawdzania pisowni
ABBYY FineReader posiada 36 wbudowanych s?owników (w tym j.polski). Pod?wietlenie niepewnie rozpoznanego tekstu, lista sugerowanych s?ów oraz powi?kszenie rozpoznawanego obrazu powoduj?, ?e sprawdzanie pisowni jest szybkie i ?atwe.

Formaty zapisu
Rozpoznany dokument mo?na zapisa? w formatach: rtf, txt, doc, csv, xls, dbf, html, htm, pdf, xml (Microsoft Word), ppt, lit, pdf/a, docx, xlsx. Mo?liwe jest sprawdzanie i edycja rozpoznanych dokumentów przy pomocy Microsoft Word oraz równoczesne porównywanie eksportowanych wyników z pierwotnym obrazem. Osoby zainteresowane przetwarzaniem prezentacji mog? szybko tworzy? i edytowa? istniej?ce prezentacje. Dzi?ki obs?udze formatu .LIT, ABBYY FineReader 9.0 oferuje generowanie ksi??ek elektronicznych programu Microsoft Reader. Format ten w po??czeniu z nowym formatem plików PDF ze znacznikami, umo?liwia szybkie i ?atwe przenoszenie dokumentów papierowych do urz?dze? PDA.

Wskazówki
FineReader 9.0 wy?wietla na ekranie inteligentne i interaktywne porady, sugeruj?ce, jak mo?na uzyska? lepsze efekty rozpoznawania. Program identyfikuje obszary potencjalnego wzrostu dok?adno?ci rozpoznawania i wy?wietla specjalne okno dialogowe, na którym u?ytkownik ma mo?liwo?? wybrania kolejnej czynno?ci.

Rozpoznawanie dokumentów wieloj?zycznych
FineReader jest liderem programów OCR w ilo?ci rozpoznawanych j?zyków. Rozpoznaje on 179 j?zyków w tym: polski, angielski, rosyjski, niemiecki, francuski, grecki, hiszpa?ski, w?oski, portugalski, szwedzki i inne.

Szybki eksport
FineReader mo?e eksportowa? dokumenty bezpo?rednio do programów: Microsoft Word, Excel, Adobe Reader/ Acrobat w ci?gu sekund! Wyniki rozpoznawania mog? by? przes?ane poczt? elektroniczn? jako za??cznik w dowolnym obs?ugiwanym formacie (za wyj. Microsoft Power Point i HTML).

Przetwarzane formaty obrazu
FineReader rozpoznaje ró?ne formaty obrazu m.in.: jpg, jpeg, jpeg 2000, tif, tiff, bmp, pdf, tiff z LZW, xps a tak?e dokumenty faksowe.

Rozpoznanie kodów kresowych
FineReader rozpoznaje kody kreskowe, w tym kody kreskowe typu PDF-417 2D.

Przeszukiwanie pe?notekstowe tekstu
Ka?da wi?zka utworzona w programie ABBYY FineReader mo?e by? u?yta jako ma?a baza danych z mo?liwo?ci? wyszukiwania pe?notekstowego. Wyszuka? mo?na s?owa we wszystkich jego formach gramatycznych (funkcja ta jest dost?pna dla 36 j?zyków z obs?ug? s?owników).

Obs?uga technologii Intel Hyper-Threading
FineReader obs?uguje technologi? Hyper-Threading, dzi?ki której szybko?? przetwarzania, a jednocze?nie wydajno?? mog? znacz?co wzrosn??.

Optymalizacja wydajno?ci pod k?tem pracy z procesorami wielordzeniowymi
Inteligentny algorytm skutecznie rozdziela kolejne etapy przetwarzania w celu równoleg?ego przetwarzania, czego skutkiem jest wzrost pr?dko?ci przetwarzania o 1,6 raza w przypadku systemów dwurdzeniowych, takich jak Intel lub AMD, oraz o 3,2 razy w dla systemów z technologi? czterordzeniow?*.

ABBYY Screenshot Reader
Aplikacj? t? otrzymuj? bezp?atnie zarejestrowani u?ytkownicy ABBYY FineReader Professional Edition. ABBYY Screenshot Reader to proste w u?yciu narz?dzie do wykonywania zrzutu z ekranu i rozpoznawania zawartego w nim tekstu. Idealnie nadaje si? do pobierania tekstu, tabel lub obrazów ze stron WWW, prezentacji w formacie flash, menu plików Eksploratora Windows lub komunikatów o b??dzie. Dane mog? by? przekazane natychmiast do programów Microsoft Word, Microsoft Excel, schowka lub zapisane do pliku.

related torrents

Torrent name

health leech seeds Size
 


comments (0)

Main Menu