Windows - Other

WinRAR v3 80 FINAL FULL (PL) By NoFEAR

  • Download 5x Faster
  • Download torrent
  • Direct Download
  • Rate this torrent +  |  -
WinRAR v3 80 FINAL FULL (PL) By NoFEAR

Download FREE And Anonymously


Torrent info

Name:WinRAR v3 80 FINAL FULL (PL) By NoFEAR

Total Size: 1.41 MB

Magnet: Magnet Link

Seeds: 0

Leechers: 0

Stream: Watch Full Movie @ Movie4u

Last Updated: 2011-01-30 17:48:21 (Update Now)

Torrent added: 2008-10-13 22:49:35VPN For Torrents

Torrent Files List


WinRAR.v3.80.FINAL.FULL.PL By NoFEAR.rar (Size: 1.41 MB) (Files: 1)

 WinRAR.v3.80.FINAL.FULL.PL By NoFEAR.rar

1.41 MB
 

Announce URL: http://tracker.publicbt.com/announce

Torrent description

Data polskiego wydania: 11.10.2008


Najnowsza wersja popularnego i uznawanego za jeden z najlepszych, programu do kompresji plików. Program obs?uguje w?asny format – RAR jak i najbardziej popularny – ZIP, a tak?e nie w pe?ni (tzn. jedynie rozpakowuje) ARJ, CAB, LZH, ACE, TAR, GZ, UUE, BZ2, JAR i ISO, konwertuje do formatu TGZ i umo?liwia tworzenie samorozpakowuj?cych si? archiwów. Wyspecjalizowane algorytmy kompresowania plików tekstowych, graficznych i muzycznych, co polepsza znacznie wydajno?? i pr?dko?? kompresji.

Program „pakuje” w trybach: zwyk?ym, najlepszym i szybkim. Na szczególn? uwag? zas?uguje u?ycie algorytmu szyfruj?cego archiwa – AES (Advanced Encryption Standard) opartym na 128 bitowym kluczu. Dzi?ki AES u?ytkownik mo?e by? znacznie spokojniejszy o bezpiecze?stwo danych.


WinRAR - wielofunkcyjny zintegrowany mened?er archiwów.

W?a?ciwo?ci:

- WinRAR posiada oryginalny algorytm kompresji. Umo?liwia osi?gni?cie wy?szego
stopnia kompresji w porównaniu z innymi archiwizerami, szczególnie
w przypadku plików wykonywalnych, bibliotek obiektów, du?ych plików
tekstowych itp.

- WinRAR oferuje opcjonalny algorytm kompresji ukierunkowany na kompresj?
danych multimedialnych.

- WinRAR obs?uguje pliki i archiwa o rozmiarach do 9223372036854775807 bajtów,
czyli oko?o 9000PB. Liczba plików w pojedynczym archiwum jest praktycznie
nieograniczona.

- WinRAR oferuje kompletn? obs?ug? archiwów RAR i ZIP 2.0 oraz jest w stanie
wypakowa? pliki z archiwów CAB, ARJ, LZH, TAR, GZ, ACE, BZ2, JAR, Z i 7Z,
rozkodowa? pliki UUE oraz wydoby? zawarto?? plików ISO (obraz p?yty CD).

- WinRAR obs?uguje dane bezpiecze?stwa i strumienie plików w systemie NTFS.

- WinRAR posiada zarówno klasyczny interfejs okienkowy, jak równie? tradycyjny
interfejs linii polece?.

- WinRAR umo?liwia tworzenie "ci?g?ych" archiwów, co mo?e podnie?? stopie?
kompresji o 10-50% w stosunku do zwyk?ych metod, szczególnie w przypadku
archiwizowania du?ej liczby ma?ych plików.

- WinRAR oferuje mo?liwo?? tworzenia i modyfikowania archiwów SFX przy u?yciu
domy?lnych i innych modu?ów SFX, np. Instalacyjnego Modu?u SFX.

- WinRAR umo?liwia tworzenie wielocz??ciowych samorozpakowuj?cych si? archiwów.

- WinRAR oferuje wiele funkcji, jak szyfrowanie plików has?em, dodawanie
komentarza archiwum i komentarzy plików. Uszkodzone archiwa mog? by?
naprawione. Archiwum mo?e zosta? zablokowane aby uniemo?liwi? dalsze
modyfikacje. Mo?na doda? informacj? autentyczno?ci - WinRAR zapisze
w archiwum informacje o ostatniej modyfikacji.Zmiany w wersji 3.80:


1. Dodana obs?uga archiwów ZIP zawieraj?cych nazwy plików w formacie UTF-8.
Podczas tworzenia archiwum ZIP WinRAR zapisuje nazwy plików w formacie
Unicode tylko wtedy, gdy nie mog? by? poprawnie zapisane w formacie ANSI.

2. Dodana obs?uga rozpakowywania archiwów ZIP u?ywaj?cych szyfrowania AES.

3. Polepszona obs?uga formatu Unicode dla archiwów RAR i ZIP.

4. W oknie archiwizacji dost?pne s? tryby aktualizacji „Zapytaj przed
nadpisaniem” oraz „Pomi? istniej?ce pliki”. Umo?liwiaj? one okre?lenie
traktowania plików, które ju? istniej? w archiwum. W przeciwie?stwie
do trybów „Od?wie? tylko istniej?ce pliki” i „Dodaj i aktualizuj pliki”,
te dwa nowe tyby nie bior? pod uwag? daty modyfikacji plików, tylko ich
nazwy.

Odpowiednikami tych trybów w linii polece? s?:

a) opcja -o w??cza tryb „Zapytaj przed nadpisaniem”

b) opcja -o- w??cza tryb „Pomi? istniej?ce pliki”

c) opcja -o+ w??cza tryb „Dodaj i zamie? pliki”
(domy?lne dla archiwizacji)

5. Nowa opcja „Dodaj do menu kontekstowego” w oknie „Parametry profilu”.
Je?li ta opcja jest w??czona, to nazwa profilu zostanie wy?wietlona
w menu kontekstowym Eksploratora Windows, co umo?liwi bezpo?rednie
wybranie tego profilu z menu.

6. Nowa opcja linii polece? „-cp” umo?liwiaj?ca wybranie profilu
kompresji. Opcja ta jest obs?ugiwana tylko przez WinRAR.exe (Rar.exe
jej nie obs?uguje).

7. Nowa zak?adka „Opcje” okna archiwizacji zawiera grup? ustawie?
zmieniaj?cych dzia?anie opcji „Usu? pliki po zarchiwizowaniu” z zak?adki
„Ogólne” tego samego okna:

a) Usu? pliki. (powoduje zwyk?e usuwanie plików, jak w poprzednich
wersjach WinRAR-a)

b) Przenie? pliki do Kosza. (usuwa pliki przez umieszczenie ich w Koszu)

Odpowiednikiem w linii polece? jest opcja „-dr”.

c) Wyma? pliki. (przed usuni?ciem pliki z? zamazywaneaby uniemo?liwi?
ich odzyskanie)

Odpowiednikiem w linii polece? jest opcja "-dw".

Te trzy opcje maj? znaczenie tylko wtedy, gdy w??czona jest opcja
„Usu? pliki po zarchiwizowaniu”. Aby zmieni? dzia?anie tej opcji na
sta?e, nale?y zmodyfikowa? domy?lny profil kompresji.

8. Mo?na zmieni? rozmiar okna dialogowego „Extraction path and options”
za pomoc? myszki. WinRAR zapami?ta nowy rozmiar i u?yje go przy ponownym
wy?wietleniu tego okna.

9. Nowe polecenie skryptu SFX „Update” i grupa opcji „Tryb aktualizacji”
na nowej zak?adce „Aktualizacja” okna „Zaawansowane opcje SFX”.
To polecenie i te opcje umo?liwiaj? zaimplementowanie aktualizacji
plików z uwagi na ich czas modyfikacji.

10. Polecenie skryptu SFX „Shortcut” oraz polecenie „Dodaj skrót” z okna
dialogowego „Zaawansowane opcje SFX” umo?liwiaj? okre?lenie ikony,
jak? b?dzie mia? skrót.

11. Nowa opcja „Wyma? pliki tymczasowe” w oknie "Settings/Security"
umo?liwiaj?ca bezpieczniejsze, cho? wolniejsze, usuwanie plików
tymczasowych.

12. WinRAR i RAR wy?wietlaj? pasek ca?kowitego post?pu rozpakowywania
wielocz??ciowego archiwum je?li wszystkie woluminy znajduj? si? w tym
samym folderze.

13. WinRAR i RAR obs?uguj? zmienne ?rodowiskowe w listach plików.
Listy plików mog? zawiera? np. takie pozycje:

%windir%*.exe
%USERPROFILE%Desktop

Ta w?a?ciwo?? dotyczy tylko wersji dla Windows.

14. Dodana obs?uga archiwów TAR zawieraj?cych dodatkowe ("extra field")
dane.

15. Dodana obs?uga archiwów TAR niezawieraj?cych 512 bajtów 0 na ko?cu.

16. Polepszona obs?uga formatu Unicode podczas przeciagania plików
z okna WinRAR-a.

17. Kombinacja Shift+Tab mo?e s?u?y? do przechodzenia po elementach okien
WinRAR-a w odwrotnej kolejno?ci ni? Tab. W poprzednich wersjach
kombinacja Shift-Tab dzia?a?a tak samo jak Tab.

18. Poprawiono obs?ug? niew?a?ciwie zako?czonych (uci?tych) plików ISO
z formatem UDF.

related torrents

Torrent name

health leech seeds Size

WinRaR v3 80 Final

2 27 1.53 MB 0
 


comments (0)

Main Menu

 

script data-cfasync="false" src="//d2ghscazvn398x.cloudfront.net/?cshgd=690275">