Windows - Security

Symantec Endpoint Protection 11 0 4202 MR4 MP2 (PL)

  • Download 5x Faster
  • Download torrent
  • Direct Download
  • Rate this torrent +  |  -
Symantec Endpoint Protection 11 0 4202 MR4 MP2 (PL)

Anonymous and Free Direct Download


Torrent info

Name:Symantec Endpoint Protection 11 0 4202 MR4 MP2 (PL)

Total Size: 153.40 MB

Magnet: Magnet Link

Seeds: 5

Leechers: 5

Stream: Watch Online @ Movie4u

Last Updated: 2010-11-01 00:55:16 (Update Now)

Torrent added: 2009-08-28 17:52:58



VPN For Torrents

Torrent Files List


SEP.zip (Size: 153.40 MB) (Files: 3)

 SEP.zip

75.06 MB

 SEPWin64.zip

78.34 MB

 Torrent downloaded from Demonoid.com.txt

0.17 KB
 

Announce URL: http://inferno.demonoid.com:3416/announce

Torrent description

Symantec Endpoint Protection 11.0.4202 MR4 MP2

Symantec Endpoint Protection to ?atwe w obs?udze oprogramowanie zabezpieczaj?ce, które umo?liwia ma?ym firmom optymalizacj? wydajno?ci i wykorzystania zasobów systemowych oraz szybkie rozpocz?cie korzystania z ochrony klasy korporacyjnej. Zosta?o opracowane z my?l? o klientach wymagaj?cych rozwi?zania kompleksowego, ?atwego w instalacji, wdra?aniu i zarz?dzaniu

Dzi?ki programowi Symantec Endpoint Protection infrastruktura informatyczna firmy mo?e uzyska? ochron?, na któr? zas?uguje:

* Niezrównany poziom bezpiecze?stwa – doskona?e mechanizmy ochrony opracowane przez lidera na rynku zabezpiecze? urz?dze? ko?cowych umo?liwiaj? solidne zabezpieczenie zasobów firmowych.
* Wi?cej ni? ochrona antywirusowa – sprawdzone zabezpieczenia przed wirusami i oprogramowaniem typu „spyware” oraz aktywna ochrona przed nowymi zagro?eniami z wykorzystaniem opracowanej przez firm? Symantec technologii prewencyjnego skanowania w poszukiwaniu zagro?e? TruScan™, która nie jest oparta na sygnaturach, strzeg? przed nieznanymi zagro?eniami.
* Automatyczne tworzenie raportów – automatyczne raporty z podsumowaniami umo?liwiaj? wgl?d w aktualny stan zabezpiecze? urz?dze? ko?cowych i aktywne monitorowanie sieci, co znacznie redukuje nak?ady pracy zwi?zane z codziennym wykonywaniem tych zada?.
* ?atwa w obs?udze konsola administracyjna – zarz?dzanie jest niezwykle proste dzi?ki zintegrowanemu interfejsowi, jednej metodzie komunikacji i systemowi dystrybucji sk?adników oprogramowania w ramach wszystkich technologii zastosowanych w rozwi?zaniu Symantec Endpoint Protection
* Niezrównana wydajno?? – najszybszy czas uruchamiania w porównaniu z podobnymi rozwi?zaniami i najmniejszy nak?ad prac zwi?zanych z codzienn? obs?ug? plików i aplikacji pozwalaj? zminimalizowa? wp?yw na wydajno??.
* Symantec Global Intelligence Network – dane gromadzone przez sie? Global Intelligence Network pozwalaj? bezproblemowo prowadzi? dzia?alno?? bez wzgl?du na wspó?czesne globalne zagro?enia bezpiecze?stwa.

Wszechstronna ochrona Integruje najlepsze technologie powstrzymywania zagro?e? (pochodz?cych nawet od najbardziej przebieg?ych hakerów) zanim sie? zostanie spenetrowana. Na bie??co wykrywa i blokuje destrukcyjne oprogramowanie, w tym wirusy, robaki, konie troja?skie, programy typu spyware, adware i narz?dzia typu rootkit
Aktywna ochrona Nowa funkcja prewencyjnego skanowania w poszukiwaniu zagro?e? wykorzystuje wyj?tkow? technologi? firmy Symantec, do punktowej oceny dobrych i niew?a?ciwych zachowa? nieznanych aplikacji, co sprzyja wykrywaniu zagro?e? i eliminowaniu fa?szywych alarmów, bez potrzeby tworzenia konfiguracji opartych na regu?ach.
Najlepsze w bran?y informacje o stanie zagro?e? Oferowane przez firm? Symantec mechanizmy ochrony wykorzystuj? czo?ow? w bran?y sie? Global Intelligence Network, do pozyskiwania najbardziej aktualnych informacji o stanie zagro?e? w ca?ym Internecie. Na podstawie tych informacji mo?na podj?? dzia?ania zapewniaj?ce ochron? i pewno?? bezpiecze?stwa w obliczu nowych ataków.
Jeden agent, jedna konsola Pe?en zakres technologii bezpiecze?stwa, jest zintegrowany w jednym agencie i centralnej konsoli zarz?dzania, z intuicyjnym interfejsem u?ytkownika i mo?liwo?ci? tworzenia graficznych raportów z poziomu przegl?darki internetowej. Oprogramowanie umo?liwia okre?lanie i egzekwowanie regu? bezpiecze?stwa w ca?ej firmie, w celu ochrony zasobów o krytycznym znaczeniu. Pozwala to upro?ci? zarz?dzanie oraz ograniczy? wykorzystanie zasobów systemowych. Do??czenie obs?ugi rozwi?zania Symantec Network Access Control nie wymaga instalowania ?adnych dodatkowych agentów. Funkcje rozwi?zania Symantec Network Access Control s? automatycznie w??czane w agencie i konsoli zarz?dzania przy zakupie licencji.
?atwo?? wdro?enia Poniewa? wymagany jest tylko jeden agent i jedna konsola zarz?dzania, a oprogramowanie dzia?a z wykorzystaniem istniej?cych inwestycji firmy w zabezpieczenia i infrastruktur? informatyczn?, rozwi?zanie Symantec Endpoint Protection jest ?atwe do wdro?enia i zainstalowania. Firmom zamierzaj?cym zleci? monitorowanie zabezpiecze? i zarz?dzanie nimi zewn?trznym podwykonawcom firma Symantec oferuje zarz?dzane us?ugi zabezpieczaj?ce, zapewniaj?ce bezpiecze?stwo i ochron? w czasie rzeczywistym.
Ni?szy koszt eksploatacji Rozwi?zanie Symantec Endpoint Protection pomaga w obni?eniu ca?kowitego kosztu eksploatacji przez ograniczenie kosztów administracyjnych i nak?adów zwi?zanych z zarz?dzaniem wieloma produktami zabezpieczaj?cymi punkty ko?cowe. Upraszcza to administracj? punktami ko?cowymi dzi?ki mo?liwo?ci jednoczesnej aktualizacji oprogramowania i regu? w wielu komputerach, ujednoliconej i scentralizowanej funkcji tworzenia raportów oraz jednemu programowi licencjonowania i wsparcia technicznego.
?atwo?? instalacji, konfiguracji i zarz?dzania Oprogramowanie Symantec Endpoint Protection umo?liwia w??czanie i wy??czanie oraz konfigurowanie poszczególnych technologii, tak aby najlepiej dopasowa? rozwi?zanie do potrzeb przedsi?biorstwa. Mo?liwo?? obs?ugi rozwi?zania Symantec Network Access Control ka?dy punkt ko?cowy sieci staje si? przystosowany do obs?ugi rozwi?zania Symantec Network Access Control co eliminuje potrzeb? wprowadzania dodatkowego oprogramowania kontroluj?cego dost?p do sieci w punkcie ko?cowym.
Wykorzystanie istniej?cych technologii zabezpiecze? i inwestycji informatycznych Oprogramowanie wspó?dzia?a z innymi czo?owymi dostawcami zabezpiecze? antywirusowych, zapór ogniowych, systemów zapobiegania w?amaniom i infrastruktur kontroli dost?pu do sieci. dostawcami zabezpiecze? antywirusowych, zapór ogniowych, systemów zapobiegania w?amaniom i infrastruktur kontroli dost?pu do sieci. Obs?ugiwane s? tak?e najpopularniejsze narz?dzia instalacji oprogramowania, narz?dzia do zarz?dzania poprawkami oraz narz?dzia do zarz?dzania informacjami o bezpiecze?stwie.

Wymagania

Wersja 32-bitowa
Procesor Intel Pentium
III 400 MHz (1 GHz dla
systemu Windows Vista)
256 MB pami?ci RAM
600 MB wolnego miejsca na dysku

Wersja 64-bitowa
Procesor 1 GHz
512 MB pami?ci RAM
700 MB miejsca na dysku

Karta graficzna i monitor
o rozdzielczo?ci Super VGA
(1024 x 768) lub wy?szej

Obs?ugiwane s? nast?puj?ce systemy operacyjne:

32 bit
Windows® 2000Professional/Server/Advanced Server/Datacenter Server/SmallBusiness Server z dodatkiemServicePack 3 lub nowszym
Windows XP Home Edition/Professional z dodatkiem ServicePack 1 lub nowszym/Tablet PC Edition/MediaCenter Edition
Windows Server 2003Standard Edition/Enterprise Edition/Datacenter Edition/WebEdition/Small Business Server
Windows Vista (x86) Home Basic Edition/Home Premium Edition/Business Edition/Enterprise Edition/Ultimate Edition
Windows Server 2008 Standard Edition/Enterprise Edition/Datacenter Edition/Web Edition

64 bit
Windows XP Professional (wydanie 64-bitowe) z dodatkiem ServicePack 1 lub nowszym
Windows Server 2003 (wydanie 64-bitowe)Windows ComputeCluster Server 2003 Windows Storage Server2003
Windows Vista Home Basic (wydanie64-bitowe)/HomePremium (wydanie64-bitowe)/Business(wydanie 64-bitowe)/Enterprise (wydanie64-bitowe)/Ultimate(wydanie64-bitowe)
Windows Server 2008 Standard (wydanie64-bitowe)/Enterprise (wydanie 64-bitowe)/Datacenter (wydanie64bitowe)/Web(wydanie 64-bitowe)

nieoficjalnie Windows 7

related torrents

Torrent name

health leech seeds Size
 


comments (0)

Main Menu