Windows - Security

Symantec Endpoint Protection 11 0 3001 MR3 PL

  • Download 5x Faster
  • Download torrent
  • Direct Download
  • Rate this torrent +  |  -
Symantec Endpoint Protection 11 0 3001 MR3 PL

Download FREE And Anonymously


Torrent info

Name:Symantec Endpoint Protection 11 0 3001 MR3 PL

Total Size: 59.96 MB

Magnet: Magnet Link

Seeds: 0

Leechers: 0

Stream: Watch Full Movie @ Movie4u

Last Updated: 2015-09-13 15:44:48 (Update Now)

Torrent added: 2009-08-28 17:52:47CyberGhost VPN For Torrents

Torrent Files List


SEP.zip (Size: 59.96 MB) (Files: 2)

 SEP.zip

59.96 MB

 Torrent downloaded from Demonoid.com.txt

0.17 KB
 

tracker

leech seeds
 

Torrent description

Symantec Endpoint Protection 11.0.3001 MR3 PL

Zaawansowana ochrona przed zagro?eniami Symantec Endpoint Protection ??czy aplikacj? Symantec AntiVirus z zaawansowan? ochron? przed zagro?eniami, zapewniaj?c przy tym najwy?szy stopie? ochrony komputerów przeno?nych, stacji roboczych i serwerów przed destrukcyjnym oprogramowaniem. Rozwi?zanie to chroni nawet przed najbardziej zaawansowanymi atakami, które wymykaj? si? tradycyjnym zabezpieczeniom, takimi jak narz?dzia typu rootkit ataki typu godzina zero i ulegaj?ce zmianom oprogramowanie typu spyware

Oprogramowanie Symantec Endpoint Protection to nie tylko ?wiatowej klasy, najlepsza w bran?y ochrona przed wirusami i oprogramowaniem typu spyware, dzia?aj?ca na podstawie sygnatur - to tak?e zabezpieczanie punktów ko?cowych sieci przed ukierunkowanymi i nowymi atakami, przy wykorzystaniu zaawansowanych metod zapobiegania zagro?eniom. W rozwi?zaniu tym zastosowano wszechstronne, aktywne technologie, które automatycznie analizuj? zachowania aplikacji i po??czenia w sieci, w celu wykrywania i blokowania podejrzanych dzia?a?. Dost?pne s? tak?e funkcje kontroli administracyjnej, które umo?liwiaj? blokowanie okre?lonych zachowa? urz?dze? i aplikacji, uznanych za stwarzaj?ce wysokie ryzyko dla firmy. Okre?lone zachowania mog? by? blokowane nawet na podstawie lokalizacji u?ytkownika. Takie wielowarstwowe podej?cie znacznie obni?a ryzyko, co pozwala uzyska? pewno??, ?e zasoby firmy s? bezpieczne. Symantec Endpoint Protection to uniwersalny produkt wyposa?ony we wszystkie niezb?dne funkcje, które mo?na w??cza? lub wy??cza? w dowolnej chwili, zale?nie od potrzeb. Punkty ko?cowe b?d? chronione niezale?nie od tego, czy ?ród?em ataku jest maj?cy z?e zamiary pracownik firmy, czy osoba z zewn?trz.

Rozwi?zanie Symantec Endpoint Protection zwi?ksza ochron? i pomaga w obni?eniu ca?kowitego kosztu eksploatacji, przez ograniczenie kosztów administracyjnych i nak?adów zwi?zanych z zarz?dzaniem wieloma produktami zabezpieczaj?cymi punkty ko?cowe sieci. Zintegrowany agent jest administrowany z poziomu jednej konsoli zarz?dzania. Upraszcza to administracj? punktami ko?cowymi, dzi?ki mo?liwo?ci jednoczesnej aktualizacji oprogramowania i regu? w wielu komputerach, ujednoliconej i scentralizowanej funkcji tworzenia raportów oraz jednemu programowi licencjonowania i wsparcia technicznego.

Oprogramowanie Symantec Endpoint Protection jest ?atwe do wdro?enia i instalacji. Firma Symantec oferuje szereg us?ug konsultacyjnych, edukacji technicznej i wsparcia, u?atwiaj?cych firmom przej?cie przez proces migracji i instalacji rozwi?zania oraz zarz?dzania nim, a tak?e pomagaj?cych im w wykorzystaniu pe?nej warto?ci inwestycji. Przedsi?biorstwom zamierzaj?cym zleci? monitorowanie zabezpiecze? i zarz?dzanie nimi zewn?trznym podwykonawcom firma Symantec oferuje równie? zarz?dzane us?ugi zabezpieczaj?ce, zapewniaj?ce bezpiecze?stwo i ochron? w czasie rzeczywistym.

G?ówne zalety
Wszechstronna ochrona Integruje najlepsze technologie powstrzymywania zagro?e? (pochodz?cych nawet od najbardziej przebieg?ych hakerów) zanim sie? zostanie spenetrowana. Na bie??co wykrywa i blokuje destrukcyjne oprogramowanie, w tym wirusy, robaki, konie troja?skie, programy typu spyware, adware i narz?dzia typu rootkit
Aktywna ochrona Nowa funkcja prewencyjnego skanowania w poszukiwaniu zagro?e? wykorzystuje wyj?tkow? technologi? firmy Symantec, do punktowej oceny dobrych i niew?a?ciwych zachowa? nieznanych aplikacji, co sprzyja wykrywaniu zagro?e? i eliminowaniu fa?szywych alarmów, bez potrzeby tworzenia konfiguracji opartych na regu?ach.
Najlepsze w bran?y informacje o stanie zagro?e? Oferowane przez firm? Symantec mechanizmy ochrony wykorzystuj? czo?ow? w bran?y sie? Global Intelligence Network, do pozyskiwania najbardziej aktualnych informacji o stanie zagro?e? w ca?ym Internecie. Na podstawie tych informacji mo?na podj?? dzia?ania zapewniaj?ce ochron? i pewno?? bezpiecze?stwa w obliczu nowych ataków.
Jeden agent, jedna konsola Pe?en zakres technologii bezpiecze?stwa, jest zintegrowany w jednym agencie i centralnej konsoli zarz?dzania, z intuicyjnym interfejsem u?ytkownika i mo?liwo?ci? tworzenia graficznych raportów z poziomu przegl?darki internetowej. Oprogramowanie umo?liwia okre?lanie i egzekwowanie regu? bezpiecze?stwa w ca?ej firmie, w celu ochrony zasobów o krytycznym znaczeniu. Pozwala to upro?ci? zarz?dzanie oraz ograniczy? wykorzystanie zasobów systemowych. Do??czenie obs?ugi rozwi?zania Symantec Network Access Control nie wymaga instalowania ?adnych dodatkowych agentów. Funkcje rozwi?zania Symantec Network Access Control s? automatycznie w??czane w agencie i konsoli zarz?dzania przy zakupie licencji.
?atwo?? wdro?enia Poniewa? wymagany jest tylko jeden agent i jedna konsola zarz?dzania, a oprogramowanie dzia?a z wykorzystaniem istniej?cych inwestycji firmy w zabezpieczenia i infrastruktur? informatyczn?, rozwi?zanie Symantec Endpoint Protection jest ?atwe do wdro?enia i zainstalowania. Firmom zamierzaj?cym zleci? monitorowanie zabezpiecze? i zarz?dzanie nimi zewn?trznym podwykonawcom firma Symantec oferuje zarz?dzane us?ugi zabezpieczaj?ce, zapewniaj?ce bezpiecze?stwo i ochron? w czasie rzeczywistym.
Ni?szy koszt eksploatacji Rozwi?zanie Symantec Endpoint Protection pomaga w obni?eniu ca?kowitego kosztu eksploatacji przez ograniczenie kosztów administracyjnych i nak?adów zwi?zanych z zarz?dzaniem wieloma produktami zabezpieczaj?cymi punkty ko?cowe. Upraszcza to administracj? punktami ko?cowymi dzi?ki mo?liwo?ci jednoczesnej aktualizacji oprogramowania i regu? w wielu komputerach, ujednoliconej i scentralizowanej funkcji tworzenia raportów oraz jednemu programowi licencjonowania i wsparcia technicznego.
?atwo?? instalacji, konfiguracji i zarz?dzania Oprogramowanie Symantec Endpoint Protection umo?liwia w??czanie i wy??czanie oraz konfigurowanie poszczególnych technologii, tak aby najlepiej dopasowa? rozwi?zanie do potrzeb przedsi?biorstwa. Mo?liwo?? obs?ugi rozwi?zania Symantec Network Access Control ka?dy punkt ko?cowy sieci staje si? przystosowany do obs?ugi rozwi?zania Symantec Network Access Control co eliminuje potrzeb? wprowadzania dodatkowego oprogramowania kontroluj?cego dost?p do sieci w punkcie ko?cowym.
Wykorzystanie istniej?cych technologii zabezpiecze? i inwestycji informatycznych Oprogramowanie wspó?dzia?a z innymi czo?owymi dostawcami zabezpiecze? antywirusowych, zapór ogniowych, systemów zapobiegania w?amaniom i infrastruktur kontroli dost?pu do sieci. dostawcami zabezpiecze? antywirusowych, zapór ogniowych, systemów zapobiegania w?amaniom i infrastruktur kontroli dost?pu do sieci. Obs?ugiwane s? tak?e najpopularniejsze narz?dzia instalacji oprogramowania, narz?dzia do zarz?dzania poprawkami oraz narz?dzia do zarz?dzania informacjami o bezpiecze?stwie.

screen

Symantec Endpoint Protection 11 0 3001 MR3 PL preview 0
Symantec Endpoint Protection 11 0 3001 MR3 PL preview 1
Symantec Endpoint Protection 11 0 3001 MR3 PL preview 2
Symantec Endpoint Protection 11 0 3001 MR3 PL preview 3
Symantec Endpoint Protection 11 0 3001 MR3 PL preview 4

Symantec Endpoint Protection Client (32-bit)
Wymagania minimalne
Windows 2000 SP3+, Windows XP, Windows Server 2003, Windows Vista Windows Server 2008 (x86)
Pentium III 300 MHz (1GHz for Windows Vista)
256MB RAM (512MB RAM for Windows Vista)
180 MB disk (plus an additional 440 MB during installation)

Program posiada do?ywotni? subskrybcje

program in Polish language !!!

related torrents

Torrent name

health leech seeds Size
 


comments (0)

Main Menu